DOPRAVA JEN ZA 39,- KČ NA VÝDEJNÍ MÍSTA PO CELÉ ČR

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.
Ivana Potěšilová, IČO: 02116294, DIČ: CZ8858081628, se sídlem Jiřice 154, 39601 Humpolec, je provozovatelem internetového obchodu www.cmuchacikoberecky.cz, jehož předmětem je prodej interaktivních her pro domácí mazlíčky a souvisejících výrobků, e-mail info@cmuchacikoberecky.cz, tel. 732 782 959. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z obchodů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.cmuchacikoberecky.cz nebo prostřednictvím písemné Objednávky se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito všeobecnými smluvními podmínkami se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a ve vztahu ke Spotřebiteli i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.    Uzavřením Kupní smlouvy Kupující závazně potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na existenci a závaznost VOP je Kupující Prodávajícím vždy dostatečně upozorněn před uskutečněním Objednávky a je mu poskytnuta možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP jsou přístupné na stránkách internetového obchodu
www.cmuchacikoberecky.cz

1.3.    Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete ZDE.


2.    DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

2.1.    Prodávající: Prodávajícím se rozumí
Ivana Potěšilová, IČO: 02116294,IČ: CZ8858081628 se sídlem Jiřice 154, 39601 Humpolec.

2.2.    Kupující: Podnikatel nebo Spotřebitel, který s Prodávajícím uzavře Kupní smlouvu.

2.3.    Podnikatel: Každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem tak činit soustavně za účelem dosažení zisku.

2.4.    Spotřebitel: Každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

2.5.    Kupní smlouva: Smlouva, kterou s Kupujícím uzavírá Prodávající a jejímž předmětem je převod vlastnického práva ke Zboží a jeho předání ze strany Prodávajícího a převzetí a zaplacení Kupní ceny ze strany Kupujícího.

2.6.    Zboží: Veškerý sortiment Prodávajícího nabízený prostřednictvím E-shopu ke koupi.

2.7.    Kupní cena: Cena uvedená v aktuální cenové nabídce na E-shopu, která vychází z aktuálních ceníků Prodávajícího platných vždy pro příslušné období.

2.8.    Objednávka: Právní jednání, jímž se obrací Kupující na Prodávajícího s úmyslem koupě Zboží a které má náležitosti specifikované v čl. 3 VOP.

2.9.    Občanský zákoník: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.10.    VOP: Tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího.

2.11.    E-shop: Internetový obchod
www.cmuchacikoberecky.cz jehož provozovatelem je Prodávající a kde nabízí Zboží ke koupi.


2.1
2.    Smluvní strany: Prodávající a Kupující. Popř. jednotlivě jako Smluvní strana.
3.    POSTUP UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.    Prodávající s Kupujícím uzavírá Kupní smlouvu na základě Objednávek Kupujícího zaslaných Prodávajícímu prostřednictvím E-shopu.

3.2.    Objednávka je závazná, musí být čitelná, konkrétní a musí obsahovat tyto předepsané údaje: identifikační data Kupujícího (jméno, bydliště, resp. název, IČO, sídlo), dodací adresu, druh Zboží, množství, způsob přepravy, kontaktní osobu, spojení (e-mail, telefon). Kupující má možnost v rámci Objednávky uvést specifikace objednávaného Zboží a jeho případné modifikace. V případě, že Prodávající by nebyl z jakéhokoliv důvodu schopen požadované modifikaci dostát, je povinen na tuto skutečnost Kupujícího výslovně upozornit a umožnit mu zrušení celé Objednávky či ponechání Objednávky v platnosti bez uvedené modifikace.

3.3.    Bude-li Objednávka neúplná, nesrozumitelná nebo bude-li vyplněna nesprávně, je Kupující povinen sám či na žádost Prodávajícího odstranit vady bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím písemného podání předaného Prodávajícímu  elektronickou poštou.

3.4.    Objednávky je třeba zasílat v písemné podobě, prostřednictvím E-shopu.

3.5.    Kupující je oprávněn požádat Prodávajícího o zrušení Objednávky nejpozději do okamžiku, než je objednané zboží předáno dopravci k přepravě, přičemž v tomto okamžiku musí být Prodávajícímu doručena předmětná žádost i s odůvodněním písemně, či telefonicky. Ke zrušení Objednávky dle tohoto odstavce se vyžaduje souhlas ze strany Prodávajícího, který informuje Kupujícího, zda byla Objednávka zrušena, či nikoliv.

3.6.    Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku pro účely uzavírání Kupní smlouvy, přičemž náklady vzniklé Kupujícímu při použití těchto komunikačních prostředků na dálku (např. náklady na internetové připojení) si hradí Kupující sám.

3.7.    Kupní smlouva je uzavřena dnem, kdy je Objednávka Kupujícího Prodávajícím potvrzena písemně elektronickou poštou.

3.8. Kupují je srozuměn, že je není doporučeno nechávat zboží (konkrétně čmuchací kobereček) zvířeti bez dozoru. 


4.    DODACÍ PODMÍNKY

4.1.    Zboží obdrží Kupující na dodací adresu uvedenou v Objednávce prostřednictvím kurýrní služby.
Za dopravu objednaného
 prostřednictvím kurýrní služby je Kupující povinen zaplatit dopravné a balné ve výši dle vybraného dopravce. V případě využití dobírky je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu nad rámec výše uvedené částky a Kupní ceny částku ve výši 50,- Kč a 2  na Slovensko. U zaslání balíku na některé výdejní místo od nabízených dopravců zaplatí Kupující
částku dle vybraného dopravce.

Nevyzvedne-li si Kupující objednané Zboží a bude následně požadovat opětovné zaslání tohoto Zboží, bude za toto zaslání účtována Kupujícímu částka ve výši 250,- Kč a to i za předpokladu, že Kupující splní podmínku uvedenou v následující větě tohoto ustanovení.
Pokud si Kupující objedná Zboží v celkové hodnotě nad 1499,- Kč, je doprava zdarma. Platí pouze pro Českou republiku.

4.2.    Pokud Kupující nepřevezme zásilku objednaného Zboží nebo ji bez ospravedlnitelného důvodu odmítne převzít, byť mu bylo Zboží v místě a v termínu dle Objednávky řádně dodáno bez vad, je povinen Prodávajícímu zaplatit částku ve výši 1.000,- Kč, představující paušální náhradu nákladů spojených s kompletní dodávkou Zboží, zejména pak náklady na dopravu Zboží na dodací adresu, dopravu zpět na místo odeslání, náklady na balicí materiál, náklady na komunikaci spojenou s nepřevzetím zásilky, cenu práce spojenou s vyřízením objednávky, balením a zpětným naskladněním nepřevzaté zásilky a blokování Zboží z důvodu jeho nepřevzetí. Platba za opětovné dodání dle odst. 4.1 tohoto článku není tímto ustanovením nijak dotčena.

4.3.    Dodací podmínky specifikované v odst. 4.1 tohoto článku jsou platné výlučně ve vztahu k odesílání zboží na dodací místa v rámci území České republiky. Má-li Kupující zájem na dodání objednaného Zboží do zahraničí, tj. mimo území České republiky, Prodávající mu na vyžádání cenu dopravy v závislosti na určení dodacího místa sdělí, jinak se použije aktuálně platný ceník pro jednotlivé země vedený spolupracující přepravní společností. Bude-li Zboží zasíláno mimo území České republiky a toto Zboží si ve smyslu odst. 4.2 tohoto článku Kupující nepřevezme nebo ji bez ospravedlnitelného důvodu odmítne převzít, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit paušální náhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč.
 
4.4.    Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží v kvalitě a množství v souladu s Objednávkou.

4.5.    Prodávající se zavazuje Zboží, které je skladem, dodat Kupujícímu nejpozději do sedmi dnů od jeho objednání, pokud je takto doručováno v rámci území České republiky. V případě, že s ohledem na rozměrnost objednaného Zboží nebude ze strany Prodávajícího možné dodržet lhůtu dodání, informuje o tom bez zbytečného odkladu Kupujícího a sdělí mu přibližnou dobu dodání objednaného Zboží. Prodávající se však nehledě na předchozí větu tohoto odstavce zavazuje dodat Zboží nejpozději do 14 dnů od objednání. Za splnění uvedených podmínek se dodání Zboží do lhůty 14 dnů od jeho objednání považuje za řádné. V případě doručování do zahraničí se Smluvní strany na podmínkách dodání domluví zvlášť a tento odstavec se tak nepoužije.

4.6.    Dostupnost Zboží, které není skladem, má Kupující možnost ověřit na emailové adrese
info@cmuchacikoberecky.cz. Podmínky dodání takového Zboží sjednají Smluvní strany vždy ve vztahu ke konkrétním okolnostem.

4.7.    Kupující dodané Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství, nejpozději však do 14 dnů od jeho převzetí. Nebezpečí škody na Zboží přechází jeho převzetím na Kupujícího, jež není Podnikatelem nebo je Podnikatelem, avšak nekupuje Zboží v souvislosti se svým podnikáním. V případě, že se jedná o Kupujícího Podnikatele, který kupuje Zboží v souvislosti se svým podnikáním, přechází na něj nebezpečí škody na objednané Zboží okamžikem předání tohoto Zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určeného v Objednávce jako dodací adresa.

4.8.    V případě jakéhokoliv nesouladu ve Zboží či zaslané faktuře oproti Objednávce je Kupující povinen ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci tohoto článku tyto oznámit Prodávajícímu a to dostatečně konkrétně.


5.    KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.    Kupní cena je na E-shopu stanovena v korunách českých a EUR. Do Kupní ceny je zahrnut i obal Zboží. Součástí kupní ceny nejsou náklady spojené s dodáním objednaného Zboží, případné pojištění, celní a jiné poplatky.

5.2.    Kupující má možnost se před provedením Objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává cenová nabídka v platnosti a to dožádáním Prodávajícího prostřednictvím kontaktních údajů na webové stránce E-shopu.

5.3.    Kupní cenu uhradí Kupující Prodávajícímu na základě vystavení příslušných
doklad a to,

5.3.1.    na Dobírku, tj. v hotovosti u dopravce, kdy je kupní cena splatná v okamžiku převzetí objednaného Zboží od dopravce, nebo

5.3.2.    bezhotovostní platbou na bankovní účet Prodávajícího v návaznosti na zaslanou zálohovou fakturu na kontaktní email Kupujícího; v tomto případě bude objednané Zboží odesláno bez zbytečného odkladu poté, kdy bude příslušná částka Kupní ceny připsána na bankovní účet Prodávajícího pod příslušným variabilní symbolem

5.4.    Provedení hotovostní platby je možné pouze v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů.

5.5.    Smluvní strany souhlasí, že může být příslušná faktura zaslána Kupujícímu v elektronické podobě.

5.6.    V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny není Prodávající povinen dodat Kupujícímu doposud nedodané Zboží na základě další uzavřené Kupní smlouvy. Prodávající neodpovídá za žádnou škodu, která vznikne z důvodu zastavení dalších dodávek Zboží pro porušení platební povinnosti Kupujícího.


6.    VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

6.1.    Vlastnické právo přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

6.2.    Do doby přechodu vlastnického práva na Kupujícího je Kupující povinen zdržet se jakéhokoliv zacházení se Zbožím, které by mělo za následek jeho poškození, znehodnocení či zničení. Dále není Kupující v tomto časovém období oprávněn Zboží jakkoliv zcizovat ve prospěch třetích osob.


7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.    Kupující má práva z vadného plnění v rozsahu a za podmínek stanovených v Občanském zákoníku. Práva z vadného plnění Kupujícímu vznikají v případě, kdy Zboží má při převzetí Kupujícím, resp. dopravcem, vady, zejména pak v případě, kdy Zboží nemá v souladu s Objednávkou, resp. Kupní smlouvou, při převzetí Kupujícím (dopravcem), předepsanou jakost, provedení a množství.

7.2.    Kupující je povinen podle možností dodané Zboží co nejdříve po převzetí prohlédnout, zkontrolovat a přesvědčit se zejména o jeho jakosti, provedení a množství. Kupující je povinen písemně oznámit zjevné vady a chybějící množství Zboží při převzetí Zboží ihned poté, kdy je zjistil nebo kdy je při vynaložení veškeré odborné péče zjistit měl a mohl.

7.3.    Kupující je povinen svá práva z vad uplatnit řádně v rámci reklamačního řízení u Prodávajícího, při využití jeho výše uvedených kontaktních údajů (poštou na adresu sídla Prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailu na adresu
info@cmuchacikoberecky.cz ), a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozví nebo měl dozvědět, nejpozději však v zákonné lhůtě pro uplatnění práva z vadného plnění. V případě vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, je Kupující povinen práva z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozví nebo měl dozvědět, nejpozději však v záruční době.

7.4.    Při uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) je Kupující povinen

7.4.1.    Uvést jméno (název) Kupujícího, adresu (sídlo), e-mail a telefon;

7.4.2.    Řádně označit reklamované Zboží;

7.4.3.    Uvést datum Objednávky a číslo daňového dokladu;

7.4.4.    Dostatečně popsat vadu či vady Zboží a jak k vadám došlo;

7.4.5.    Uvést provedenou volbu práva z vadného plnění;

7.4.6.    Odeslat či předat reklamované Zboží a to včetně všech jeho součástí a příslušenství, případně přiložit odpovídající fotodokumentaci, pokud by se zaslání Zboží ve vztahu k jeho povaze jevilo jako nepřiměřené;

7.4.7.    Přiložit k reklamovanému Zboží daňový doklad, popř. záruční list;

7.5.    Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu od obdržení řádné reklamace informovat Kupujícího o následném postupu v návaznosti na druh Zboží a to především v souvislosti s určením místa dodání vadného Zboží.

7.6.    Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečných odkladů, nejpozději však do jednoho měsíce po doručení reklamace Prodávajícímu. Prodávající a Kupující budou v návaznosti na oprávněnost reklamace postupovat následujícím způsobem:

7.6.1.    V případě oprávněné reklamace, která byla provedena formou opravy Zboží nebo jeho výměnou, Prodávající Kupujícího o tomto ukončení reklamace vyrozumí a sdělí mu informace potřebné k vyzvednutí Zboží, popř. na základě žádosti Kupujícího zašle na své náklady Zboží na adresu Kupujícím určenou.

7.6.2.    V případě neoprávněnosti reklamace sdělí Prodávající Kupujícímu, kolik by stála oprava nebo výměna předmětného Zboží. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po informování Prodávajícím sdělit Prodávajícímu, zda má zájem o opravu Zboží či jeho výměnu za úplatu, jinak je povinen si Zboží u Prodávajícího v téže lhůtě vyzvednout či sdělit Prodávajícímu adresu, na kterou má být Zboží Kupujícímu na náklady Kupujícího zasláno.

7.7.    Pokud bude Kupující zasílat reklamované Zboží Prodávajícímu, je povinen takové Zboží zabalit do původního obalu a pokud to nebude možné, tak do obalu, jež bude vyhovovat povaze Zboží a druhu přepravy, v souvislosti s čímž je Prodávající ochoten poskytnout Kupujícímu odbornou konzultaci. V případě nesprávného balení reklamovaného Zboží, jež vystavuje Zboží riziku újmy v průběhu přepravy, nemusí být reklamace ze strany Prodávajícího uznána.  

7.8.    Prodávající poskytuje na veškeré Zboží záruku za jakost v rozsahu
6 měsíců. Prodávající se tak zavazuje, že Zboží bude způsobilé k použití pro obvyklý účel po dobu 6 měsíců od převzetí Zboží Kupujícím. Kupující nemá práva ze záruky v případě, kdy by vada byla způsobena užíváním Zboží Kupujícím či jinou třetí osobou, ve zřejmém rozporu s účelem, ke kterému je určeno či v rozporu s pokyny pro užívání, pokud byly spolu se Zbožím dodány či Kupujícímu jinak známy, pokud na něm byly provedeny pozdější úpravy či změny, které nebyly Prodávajícím odsouhlaseny či byla vada způsobena vnější okolností nezávislou na vůli a jednání Prodávajícího. Od odstranění vady neběží nová záruční doba.

7.9.    Záruka za jakost Zboží dle předchozího odstavce je svou délkou záruční doby poskytována výlučně ve vztahu k Podnikateli, jež s Prodávajícím uzavírá Kupní smlouvu.

7.10.    V případě, že na straně Kupujícího je Spotřebitel, právnická osoba nepodnikatel, či Podnikatel, jenž uzavírá Kupní smlouvu nikoliv v souvislosti se svým podnikáním, vztahuje se na Zboží záruka za jakost v trvání dvou let ve smyslu § 2165 Občanského zákoníku. Záruční list přiložený ke Zboží může určit záruční dobu delší a to včetně podmínek záruky za jakost.

7.11.    Ve věcech práv a povinností Prodávajícího a Kupujícího z vadného plnění se v dalším použijí zejména ustanovení § 2099 a násl. a § 2165 a násl. Občanského zákoníku.

7.12.    Smluvní strany jsou povinny si za účelem řádné realizace reklamace poskytnout navzájem veškerou nezbytnou součinnost.


8.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1.    Smluvní strany jsou oprávněny od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že druhá Smluvní strana poruší povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy nebo nesplní povinnosti stanovené v těchto VOP podstatným způsobem. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy zejména v případě, kdy Kupující nezaplatí Kupní cenu ve lhůtě splatnosti, či poškodí dobré jméno Prodávajícího.

8.2.    Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy taktéž v případě, kdy se ukáže, že plnění Kupní smlouvy je z jeho strany nemožné (např. z důvodu nedostatku či již neexistence Zboží). Zaplatil-li Kupující Kupní cenu již před okamžikem odstoupení Prodávajícího, je Prodávající povinen Kupujícímu zaslané finanční prostředky poukázat bez zbytečného odkladu zpět na bankovní účet, ze kterého byly zaslány.

8.3.    Odstoupení od Kupní smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé Smluvní straně. Doručením takového odstoupení od Kupní smlouvy se tato zrušuje od počátku a Smluvní strany jsou povinny si vrátit doposud poskytnutá plnění ve světle zásad vydání bezdůvodného obohacení.

8.4.    Kupující je povinen odstoupení od Kupní smlouvy zaslat poštou na doručovací adresu Prodávajícího, která mu bude sdělena po předchozí domluvě e-mailem.Před odesláním zásilky kontaktujte  Prodávajícího na 
info@cmuchacikoberecky.cz.

8.5.    Spotřebitel je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta začíná běžet ode dne převzetí Zboží Spotřebitelem.
Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení odstoupení Spotřebiteli oznámí v textové podobě jeho přijetí.

8.6.    Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel. Náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, resp. náklady za navrácení Zboží, nemůže-li být Zboží vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese Spotřebitel.

8.7.    Spotřebitel Prodávajícímu odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

8.8.    Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, a to převodem na bankovní účet určený Spotřebitelem nebo prostřednictvím složenky.

8.9.    Spotřebitel se pro případy odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 8.4 tohoto článku zavazuje vrátit Prodávajícímu Zboží úplné, nepoškozené, čisté a pokud možno v originálním balení, ve stavu a hodnotě, v jakém Spotřebitel od Prodávajícího Zboží převzal.

8.10.    Spotřebitel není oprávněn způsobem dle odst. 8.4 tohoto článku odstoupit od Kupní smlouvy v případech upravených v § 1837 Občanského zákoníku, zejména pak v případech, kdy je předmětem Kupní smlouvy dodávka Zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu.

8.11.    Odstoupil-li Podnikatel či jiná osoba odlišná od Spotřebitele platně od Kupní smlouvy na základě těchto VOP či Občanského zákoníku nebo jiného zákona, je Prodávající povinen vrátit Podnikateli či jiné osobě odlišné od Spotřebitele zaplacenou Kupní cenu sníženou o:

8.11.1.    Náklady Prodávajícího spojené s vrácením Zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji;

8.11.2.    Náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním Zboží u dopravce;

8.11.3.    Částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou Kupní cenou a cenou, za kterou Prodávající nabídne vrácené Zboží k prodeji jako použité, nelze-li je prodat jako nové.

8.12.    Prodávající vystaví a bez zbytečného odkladu po vrácení Zboží zašle Podnikateli či osobě odlišné od Spotřebitele k podpisu dobropis, přičemž těmto osobám vrátí Kupní cenu vráceného Zboží na bankovní účet jimi určený, a to nejpozději do 14 dnů od doručení podepsaného dobropisu Podnikatelem či osobou odlišnou od Spotřebitele.

 

9.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.    Prodávající prohlašuje, že v rámci právního vztahu založeného Kupní smlouvou, bude Prodávající jakožto správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje Kupujícího fyzické osoby, jakožto subjektu osobních údajů, za následujícími účely:

9.1.1.    Realizace smluvního vztahu: Zpracování osobních údajů Kupujícího je nezbytné pro plnění Kupní smlouvy. V případě, že Kupující s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze Kupní smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Kupujícího identifikační údaje uvedené v Objednávce. Jedná se o kategorie adresní a identifikační.

Osobní údaje se zpracovávají a uchovávají pouze po dobu nezbytnou uvedenému účelu.

9.1.2.    Marketingové využití údajů: Prodávající je na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, oprávněn používat elektronickou adresu Kupujícího za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se Zboží obdobného tomu, které bylo již Kupujícímu dodáno, a to na základě oprávněného zájmu Prodávajícího. Takto je Prodávající oprávněn činit do doby, než Kupující s takovýmto postupem vyjádří svůj nesouhlas.

Osobní údaje se zpracovávají a uchovávají pouze po dobu, než Kupující vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení (tzv. opt-out).

9.1.3    Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího taktéž na základě plnění právní povinnosti, která se na Prodávajícího vztahuje, a to především v souvislosti s účetními a daňovými právními předpisy. Osobní údaje zpracovávané Prodávajícím na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou uchovávány po dobu 10 let, resp. po dobu, kterou v rámci povinné archivace určí příslušný právní předpis.

9.2.      Práva a povinnosti Smluvních stran se v oblasti ochrany osobních údajů dále řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27.04.2016 a souvisejícími právními předpisy České republiky.10.    MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

10.1.    Spory z Kupní smlouvy, vzniklé mezi Spotřebitelem a Prodávajícím, mohou být řešeny mimosoudní cestou, a to u České obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz, která je dle § 20a písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve vztahu k předmětu podnikání Prodávajícího, k řešení těchto sporů orgánem věcně příslušným

10.2.    Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dle předchozího odstavce tohoto článku se řídí především § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a pravidly pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vydanými Českou obchodní inspekcí.


11.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.    Prodávající v souladu s § 1820 odst. 1 písm. j) Občanského zákoníku sděluje, že mimosoudní vyřizování stížností je prováděno prostřednictvím kontaktních údajů Prodávajícího, čímž není ve vztahu ke Spotřebiteli nijak dotčeno jeho právo řešit spory z Kupní smlouvy mimosoudní cestou dle čl. 10 VOP. Možnosti obrátit se na dohledové orgány upravují příslušné právní předpisy, zejména pak zákon č. 64/1986 Sb., o české obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

11.2.    Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají dle § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku přednost před zněním těchto VOP.

11.3.    Jiné podmínky, odporující těmto VOP, uvedené zejména v obchodních podmínkách Kupujícího, se pro smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím neužijí.

11.4.    VOP jsou veřejně přístupné a jsou zveřejněny na internetových stránkách Prodávajícího na webové adrese 
www.cmuchacikoberecky.cz

11.5.    Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Kupní smlouvy nebo těchto VOP neplatné či neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení Kupní smlouvy nebo těchto VOP. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu původního ustanovení.

11.6.    Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění, tj. Dne
27.12.2022.      

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ